درباره Ieusmeetings

همزمان با اپیدمی کرونا در سراسر جهان با توجه به شرایط به وجود آمده که بسیاری از گردهمایی های علمی و کلاس های آموزشی با محدودیت برگزاری مواجه گردید، انجمن اندویورولوژی با استفاده از ظرفیت های فناوری موجود اقدام به تهیه یک وب سرویس برگزاری همایش و کلاس بصورت آنلاین نمود که دارای آرشیو جلسات برگزار شده نیز می باشد.

امید است با توسعه این پروژه و بروزرسانی مرتب در دوران پسا کرونا نیز از ظرفیت های فناوری جهت آموزش در حوزه پزشکی بیشتر بهره مند شویم.